Oudercommissie

Kinderdagverblijf Mama’s Kindje

Aanspreekpunt

De oudercommissie fungeert als aanspreekpunt voor de ouders, directie en zorgt voor een goede en heldere informatieverstrekking aan de ouders.

Advies

De oudercommissie adviseert de directie van kinderdagverblijf Mama's Kindje ten aanzien van de kwaliteit, verzorging en opvoeding in het kinderdagverblijf.

Activiteiten

Daarnaast organiseert de oudercommissie incidenteel activiteiten voor en met ouders.

Ieder kinderdagverblijf is volgens de Wet Kinderopvang verplicht een oudercommissie in te stellen. De oudercommissie vertegenwoordigt de ouders en behartigt de belangen van de ouders en kinderen op instellingsniveau. De oudercommissie bestaat uit ouders die voor opvang van hun kind(eren) gebruik maken van de faciliteiten van het kinderdagverblijf Mama’s Kindje.

Wat doet een oudercommissie?

De oudercommissie fungeert als aanspreekpunt voor de ouders en de directie en zorgt voor een goede en heldere informatieverstrekking aan de ouders. De oudercommissie stelt zich als doel de belangen van de kinderen en de ouders van het kinderdagverblijf Sara zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te vertegenwoordigen.

De oudercommissie adviseert de directie van kinderdagverblijf Mama's Kindje ten aanzien van de kwaliteit, verzorging, opvoeding in het kinderdagverblijf en voert regelmatig overleg met de directie. Minimaal 4x per jaar komt de oudercommissie bij elkaar. De oudercommissie heeft adviesrecht over onder andere:
- De uitvoering van het kwaliteitsbeleid
- Algemeen pedagogisch beleidsplan
- Risico- inventarisatie, veiligheid en gezondheid
- Spel en ontwikkelactiviteiten
- De vaststelling en wijziging van het klachtenreglement

Daarnaast organiseert de

oudercommissie incidenteel activiteiten

voor en met ouders.

De taken en bevoegdheden van de oudercommissie staan beschreven in het reglement van de oudercommissie kinderdagverblijf Mama's Kindje.

Commissieleden worden benoemd voor een periode van 2 jaar en kunnen worden herkozen. Kandidaten voor de oudercommissie kunnen zich mondeling of schriftelijk aanmelden bij de secretaris van de oudercommissie of bij de administratie van kinderdagverblijf Mama's Kindje. Dit kan per brief, per telefoon of per e-mail.

Wilt u meedenken, adviseren of zaken bespreekbaar maken?
Neem dan contact op met de oudercommissie! Vanzelfsprekend kunt u deze zaken ook bespreken met één van de pedagogisch medewerkers.
Direct ContactDirect Contact